ha jpg

1. Giới thiệu về đơn vị:  

- Năm thành lập: 2017 (Trên cơ sở sát nhập phòng Xúc tác Ứng dụng và phòng Hóa học nano)

- Lãnh đạo đơn vị: TS. Hoàng Mai Hà

- Điện thoại: 0912849094

- Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Danh sách cán bộ hiện đang làm việc

VLTT 2023 

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu cấu trúc nano có hoạt tính sinh học ứng dụng trong y tế, dược phẩm, nông nghiệp và thuỷ sản;

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu polyme tiên tiến, nanocompozit ứng dụng trong các ngành công nghiệp, xây dựng và đời sống;

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu bán dẫn/dẫn điện tiên tiến ứng dụng trong lĩnh vực điện, quang điện và cảm biến;

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến;

- Đào tạo sau Đại học trong các ngành hoá học, vật liệu, công nghệ nano.

4. Một số kết quả nổi bật

4.1. Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên (từ năm 2015 đến nay):

STT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan phối hợp

Cấp quản lý

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

Tổng hợp một số polyme cấu trúc pi liên hợp ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử

Trường Đại học Korea- Hàn Quốc

Đề tài  nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển  KH và CN Quốc gia

TS. Hoàng Mai Hà

2016-2018

2

Chế tạo chế phẩm quang xúc tác đa năng thân thiện môi trường để xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và xử lý vi khuẩn, nấm mốc, mầm bệnh gây hại trong canh tác cây trồng nông nghiệp

 

Nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

PGS.TS.Nguyễn Đình Tuyến

2019-2021

3

Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu cấu trúc nano nhằm chế tạo một số sản phẩm có khả năng chống cháy; Xác định các chất độc hại phát sinh trong quá trình sử dụng và đốt cháy các sản phẩm chống cháy ở Việt Nam.

 

Đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

TS. Hoàng Mai Hà

2018-2020

4

Nghiên cứu chế tạo và đặc tính màng mỏng và vật liệu compozit trên nền polylactide cho các ứng dụng y sinh.

Viện Hóa học Vật liệu mới- Belarus

Đề tài Hợp tác Quốc tế  cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

TS. Hoàng Mai Hà

2018-2020

5

Chế tạo điện cực cấu trúc nano trong suốt dùng trong các linh kiện quang điện tử dẻo.

Trường Đại học Korea- Hàn Quốc

Nhiệm vụ Nghị định thư cấp Nhà nước

TS. Hoàng Mai Hà

2018-2021

6

Nghiên cứu chế tạo một số nanocompozit chống cháy thân thiện môi trường trên nền nhựa nhiệt dẻo, nhiệt rắn và cao su ứng dụng chế tạo sản phẩm chống cháy

 

Đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

TS. Trần Quang Vinh

2021-2023

7

Chế tạo nano astaxanthin định hướng ứng dụng trong dược phẩm và mỹ phẩm

 

Nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

TS. Hoàng Mai Hà

2022-2024

 

4.2. Công bố khoa học (từ năm 2015 đến nay):

STT

Tên các tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Năm công bố

I

Tạp chí quốc tế

1

Mai Ha Hoang, Duc Nghia Nguyen, Trinh Tung Ngo, Min Ju Cho, Suk Joong Lee, Dong Hoon Choi

New pi-extended triphenylene-based organic semiconductors in field-effect transistor

Synthetic Metals

2015

2

T. A. Ho, T. D. Thanh, T. V. Manh, T.O.Ho, P. D. Thang, T. L. Phan and S. C. Yu

Critical Behavior of La0.7Ca0.3MnO3 Nanoparticles

Materials Transactions

2015

3

T. A. Ho, T. D. Thanh, Yikyung Yu, D. M. Tartakovsky, T. O. Ho, P. D. Thang, Anh-Tuan Le, The-Long Phan, and S. C. Yu

Critical behavior and magnetocaloric effect of Pr1−xCaxMnO3

Journal of Applied Physics

2015

4

T. A. Ho, Duy-Truong Quach, T. D. Thanh, T. O. Ho, M. H. Phan, T. L. Phan and S. C. Yu

Magnetocaloric effect and critical behavior in a disordered ferromagnet La0.7Sr0.3Mn0.9Ti0.1O3

IEEE Transactions on Magnetics

2015

5

Mai Ha Hoang, Jong-Soo Ahn, Duc Nghia Nguyen, Dae Hee Lee, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi

Regular Conjugated Terpolymers Comprising Two Different Acceptors and Bithiophene Donor in Repeating Group: Effect of Strong and Weak Acceptors on Semiconducting Properties

Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry

2016

6

Mai Ha Hoang, Toan Thanh Dao, Nguyen Thi Thu Trang, Phuong Hoai Nam Nguyen, Trinh Tung Ngo

Synthesis of Gold Nanoparticles Capped with Quaterthiophene for Transistor and Resistor Memory Devices

Journal of

Chemistry,

Hindawi

Publishing Corporation

2016

7

Mai Ha Hoang, Duc Nghia Nguyen, Trinh Tung Ngo, Hyun Ah Um, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi

Molecular-weight Engineering of High-performing Diketopyrrolopyrrole-based Copolymer Bearing High pi-Extended Long Donating Units

Polymer

2016

8

Hop Tran Thi Thanh, Mai Ha Hoang, Phuong Hoai Nam Nguyen, Lan Nguyen Thi, Nhung Hac Thi, Chuong Dao Van, Thu Le Van, Hai Luong Nhu, Nghia Nguyen Duc and Tung Ngo Trinh

Fabrication of Graphene Quantum Dots Based Fluorescent Sensor for Detection of Clenbuterol

Journal of Nanoscience and Nanotechnology

2017

9

T.A. Ho, S.H. Lim, C.M. Kim, M.H. Jung, T.O. Ho, P.T. Tho, T.L. Phan, S.C. Yu

Magnetic and magnetocaloric properties of  La0.6Ca0.4-xCexMnO3

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

2017

10

Mai Ha Hoang, Gi Eun Park, Dinh Long Phan, Trinh Tung Ngo, Tuyen Van Nguyen, Su Hong Park, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi

High-Performing Random Terpolymer-Based Nonfullerene Polymer Solar Cells Fabricated Using Solvent Additive-Free As-Cast Blend Films

Journal of Polymer science, Part A: Polymer chemistry

2018

11

Mai Ha Hoang, Gi Eun Park, Dinh Long Phan, Trinh Tung Ngo, Tuyen Van Nguyen, Chang Geun Park, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi

Synthesis of Conjugated Wide-Bandgap Copolymers Bearing LadderType Donating Units and Their Application to Non-Fullerene Polymer Solar Cells

Macromolecular Research

2018

12

Nhung Hac Thi, Duy Linh Pham, Nguyen Thi Hanh, Ho Thi Oanh, Thi Hai Yen Duong, Thanh Nhan Nguyen, Nguyen Duc Tuyen, Dinh Long Phan, Ha Thu Trinh, Ha Tran Nguyen, Tung Ngo Trinh, Mai Ha Hoang

Influence of Organoclay on the Flame Retardancy and Thermal Insulation Property of Expandable Graphite/Polyurethane Foam,

Journal of

Chemistry,

Hindawi

Publishing Corporation

2019

13

Xuan-Manh Pham, Duy Linh Pham, Nguyen Thi Hanh, Tuyet Anh Dang Thi, Le Nhat Thuy Giang, Hoang Thi Phuong, Nguyen Tuan Anh, Hac Thi Nhung, Giang Truong Le, Mai Ha Hoang, Tuyen Van Nguyen

An Initial Evaluation on the Adsorption of SO2 and NO2 over Porous Fe3O4 Nanoparticles Synthesized by Facile Scalable Method

Journal of

Chemistry,

Hindawi

Publishing Corporation

2019

14

Tam H Nguyen,   Loc T Nguyen,  Huy T Nguyen,   Ngoc‐Lan T Phan,  Viet Q Nguyen,  Le‐Thu T NguyenMai Ha HoangHai Le Tran, Phong T Mai, Hideyuki Murata, Mohd Zaidan bin Abdul Aziz, Masashi Akabori, Ha Tran Nguyen

Direct (hetero)arylation polymerization for the synthesis of donor–acceptor conjugated polymers based on N‐benzoyldithieno [3,2‐b:2′,3′‐d]pyrrole and diketopyrrolopyrrole toward organic photovoltaic cell application

Polymer International

2019

15

Mai Ha Hoang, Gi Eun Park, Suna Choi, Chang Geun Park, Su Hong Park, Tuyen Van Nguyen, Sangjun Kim, Kyungwon Kwak, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi

High-efficiency non-fullerene polymer solar cell fabricated by a simple process using new
conjugated terpolymers

Journal of
Materials Chemistry C

2019

16

Nhung Thanh Thi Truong,  Loc Tan Nguyen, Huyen Le Thi Mai, Bao Kim Doan, Dat Hung Tran,Khuong Tung Truong, Viet Quoc Nguyen, Le-Thu T. Nguyen, Mai Ha Hoang, Toai Van Pham, Vuong Mau Nguyen, Tien Minh Huynh, Tin Chanh Duc Doan, Ha Tran Nguyen

Phenothiazine derivatives, diketopyrrolopyrrole-based conjugated
polymers: synthesis, optical and organic field effect transistor
properties

Journal of Polymer Research

2020

17

Mai Ha Hoang, Hop Tran Thi Thanh, Duc Nghia Nguyen, Tuyen Van Nguyen, Ihnat Chyshankou, Aliaksandr Liubimau,
Uladzimir Dobysh, Viktorya Kulikouskaya

Antimicrobial ultrathin film based on well-defined silver nanoparticles and polylactide

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol.

2020

18

Huyen Le Thi Mai, Nhung Thanh Thi Truong, Thiet Quoc Nguyen, Bao Kim Doan, Dat Hung Tran, Le-Thu T.Nguyen, Lee Woosung, Jae Woong Jung, Mai Ha Hoang, Ha Phuong Ky Huynh, Chau Duc Tran, Ha Tran Nguyen

Synthesis and Characterization of Donor-Acceptor Semiconducting
Polymers Containing 4-(4-((2-ethylhexyl)oxy)phenyl)-4Hdithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole for Organic Solar Cells

New Journal of Chemistry

2020

19

Nhung Hac Thi, Thanh Nhan Nguyen, Ho Thi Oanh, Nguyen Thi Thu Trang, Do Quang Tham, Ha Tran Nguyen, Tuyen Van Nguyen, Mai Ha Hoang

Synergistic effects of aluminum hydroxide, red phosphorus,
and expandable graphite on the flame retardancy and
thermal stability of polyethylene

J. Appl. Polym. Sci.

2020

20

Nhung Thanh Thi Truong, Huyen Le Thi MaiTam Hoang LuuLuan Thanh NguyenLe-Thu T. NguyenMai Ha HoangHa Phuong Ky HuynhChau Duc Tran, Ha Tran Nguyen

New narrow bandgap polymers containing 10-(4-((2-ethylhexyl) oxy)phenyl)-10H-phenothiazine/phenoxazine and 3,6-di(2-thienyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione)-based units: synthesis and photovoltaic properties

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

2021

21

Ho Thi Oanh, Nhung Hac Thi, Thanh Nhan Nguyen, Tuyet Anh Dang Thi, Tuyen Van Nguyen, and Mai Ha Hoang

Co-Encapsulation of Lycopene and
Resveratrol in Polymeric Nanoparticles:
Morphology and Lycopene Stability

Journal of
Nanoscience and Nanotechnology

2021

22

Tuyet Anh Dang Thi, Giang Le-Nhat-Thuy, Quynh Giang Nguyen Thi, Phuong Hoang Thi, Anh Nguyen Tuan, Ha Hoang Mai, Thanh Nguyen Ha, Tuan Anh Le, Tuyen Van Nguyen

Synthesis of novel 3-arylated 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone derivatives
via microwave-assisted three-component domino reaction
and evaluation of their cytotoxic activity

Chemistry of Heterocyclic Compounds

2021

23

Quynh Giang Nguyen Thi, Giang Le-Nhat-Thuy, Tuyet Anh Dang Thi, Phuong Hoang Thi, Anh Nguyen Tuan, Thu Ha Nguyen Thi, Thanh Tra Nguyen,
Thanh Nguyen Ha, Ha Hoang Mai, Tuyen Van Nguyen

Synthesis of novel potent cytotoxicy podophyllotoxin-naphthoquinone
compounds via microwave-assited multicomponent domino reactions

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters

2021

24

Thi Hanh Nguyen, Xuan Manh Pham, Thanh Nhan Nguyen, Nhung Hac Thi,  Tuyet Anh Dang Thi, Quang Vinh Tran, Anh Tuan Vu, Mai Ha Hoang, Tuyen Van Nguyen

Preparation of ZnO nanoflakes and assessment of their removal of HCN, NO2 and SO2 toxic gases

Int. J. Mater. Res. 1

2021

25

Minh Tue Thi HoangHoang Quoc AnhKiwao KadokamiHanh Thi DuongHa Mai HoangTuyen Van NguyenShin TakahashiGiang Truong LeHa Thu Trinh

Contamination status, emission sources, and human health risk of brominated flame retardants in urban indoor dust from Hanoi, Vietnam: the replacement of legacy polybrominated diphenyl ether mixtures by alternative formulations

Environmental Science and Pollution Research

2021

26

Young Un Kim, Su Hong Park, Nguyen Thanh Nhan, Mai Ha Hoang, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi

Optimal Design of PEDOT:PSS Polymer-Based Silver Nanowire
Electrodes for Realization of Flexible Polymer Solar Cells

Macromolecular Research

2021

II

Tạp chí quốc gia

1

Mai Ha Hoang, Dinh Long Phan, Trinh Tung Ngo

Effect of molecular structure of porphyrins on their semiconducting properties

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2016

2

Hoàng Mai Hà, Phan Đình Long, Ngô Trịnh Tùng, Nguyễn Đức Nghĩa

Diketopyrrolopyrrole-based copolymer bearing for field effect transistors and photovoltaic cells

Vietnam Journal of Chemistry

2016

3

Phan Đình Long, Nguyễn Đức Tuyển, Ngô Trịnh Tùng, Hoàng Mai Hà

Effect of π-conjugated extension to the semiconducting property of triphenylene based molecules

Vietnam Journal of Chemistry

2016

4

Nguyen Phuong Hoai Nam, Hoang Mai Ha, Ngo Trinh Tung, dang Dinh Long, Nguyen Khac Quan, Vu Duy Liem

Light absorption and luminescence properties of the blend Poly(N-vinylcarbazole)/poly(n-hẽylthiophene)

Communications in Physics

2016

5

Ho Thi Oanh, Hac Thi Nhung, Nguyen Duc Tuyen, Le Thi Kim Van, Trinh Hien Trung, Hoang Mai Ha

Extraction of Lycopene from Gac Fruit (Momordica cochinchinensis Spreng) and Preparation of Nanolyopene

Vietnam Journal of Chemistry

2017

6

Ho Thi Oanh, Dang Thi Tuyet Anh, Nguyen Van Tuyen, Duong Thi Hai Yen, Hac Thi Nhung, Nguyen Duc Tuyen, Pham Xuan Manh, Pham Duy Linh, Pham Thi Ha Anh, Hoang Mai Ha

Preparation and characterization of lycopene nanoparticles for pharmaceutical applications

Vietnam Journal of Chemistry

2018

7

Nguyen Dinh Chung, Dang Huu Canh, Nguyen Thi Thu An, Nguyen Quyet Tien, Ngo Van Quang, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Quang An, Hoang Mai Ha, Nguyen Duc Tuyen, Ho Thi Oanh, Duong Thi Hai Yen,  Hac Thi Nhung, Nguyen Dinh Tuyen

Green synthesis of photocatalyst Ag/Ag2O@TiO2 nano tube composite using fresh tea leaf extracts for efficient solar degradation of insecticide chlorpyrifos ethyl residues in tea plants cultivation

Vietnam Journal of Chemistry

2018

8

Hac Thi Nhung, Pham Duy Linh, Nguyen Thi Hanh, Nguyen Thanh Nhan, Ho Thi Oanh, Nguyen Duc Tuyen, Nguyen Van Tuyen, Hoang Mai Ha

Effect of the incorporation of organoclay and melamine cyanurate on the flame retardancy and mechanical property of polyurethane foam

Vietnam Journal of Chemistry

2019

9

Hắc Thị Nhung, Hoàng Mai Hà

Flame retardant property and compressive strength of nanoclay/ammonium polyphosphate/polyurethane nanocomposites

Vietnam Journal of Chemistry

2019

10

Hoàng Mai Hà, Hắc Thị Nhung

Preparation of Mg(OH)2 nano-flakes for flame-retardant polyurethane foam

Vietnam Journal of Chemistry

2019

11

Hồ Thị Oanh, Hoàng Mai Hà

Preparation and stability study of resveratrol nanoparticles

Vietnam Journal of Chemistry

2019

12

Hồ Thị Oanh, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Đức Tuyển, Đặng Thị Tuyết Anh, Hoàng Mai Hà

Preparation of lycopene/pycnogenol nanoparticles for phamaceutical and cosmetic application

Vietnam Journal of Chemistry

2020

13

Hắc Thị Nhung, Hoàng Mai Hà

Synthesis of nano zinc borate for flame-retardant polyethylene nanocomposite

Vietnam Journal of Chemistry

2020

14

Nguyen Thanh Nhan, Pham Duy Linh, Doan Tien Dat, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi, Hoang Mai Ha

Optimization of silver nanowire synthesis for flexible transparent
conductive electrodes

Vietnam Journal of Chemistry

2021

15

Trương Công Danh, Vũ Minh Tân, Hồ Thị Oanh, Hắc Thị Nhung, Hoàng Mai Hà

Preparation and characterization of flame retardant nanocomposite based on polyvinyl cloride

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2021

 

4.3. Văn bằng sở hữu trí tuệ:

STT

Các tác giả

Tên sáng chế

Số

Ngày cấp

Số trang

1

Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Văn Thao, Ngô Trịnh Tùng, Trần Đính Mấn, Hoàng Mai Hà

Phương pháp sản xuất vật liệu polyme tự phân hủy sinh học từ rơm rạ

14731

27/10/2015

23

2

Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Văn Thao, Hoàng Mai Hà, Vũ Quốc Thắng, Nguyễn Đức Tuyển, Nguyễn Hồng Minh, Hoàng Thị Thu Linh, Hồ Thị Hoa

Phương pháp chế tạo vật liệu nanocomposite

17325

11/08/2017

20

3

Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Thị Phương Dung, Đặng Hải Long, Nguyễn Thị Quyên, Lương Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Doãn Anh Tuấn, Nguyễn Thế Anh

Thiết bị quang xúc tác để xử lý amoniac, hydrosulfua và mercaptan trong không khí bằng ánh sáng mặt trời

18641

05/03/2018

23

4

Hoàng Mai Hà, Đặng Thị Tuyết Anh, Hồ Thị Oanh, Hắc Thị Nhung, Nguyễn Đức Tuyển, Nguyễn Văn Tuyến

Phương pháp sản xuất hệ nano lycopen/resveratrol

27629

29/01/2021

29

5

Hoàng Mai Hà, Đặng Thị Tuyết Anh, Hồ Thị Oanh, Hắc Thị Nhung, Nguyễn Đức Tuyển, Nguyễn Văn Tuyến

Phương pháp chiết tách lycopen tinh khiết trực tiếp từ màng gấc

27630

29/01/2021

34

 

4.4. Sản phẩm dịch vụ:

- Sản phẩm Nano Bạc SL400 ứng dụng trong nông nghiệp nhằm diệt nấm bệnh cho cây trồng.

5. Kết quả đào tạo sau đại học:

Đã đào tạo: 04 thạc sĩ và 03 nghiên cứu sinh

6. Hợp tác quốc tế

Phòng Vật liệu tiên tiến có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng Hòa Séc, Belarus, Canada trong việc thực hiện các đề tài dự án chung, trao đổi khoa học, đào tạo ngắn hạn …

7. Ảnh các hoạt động của đơn vị:

7.1. Ảnh tập thể đơn vị

anh tap the 862582

7.2. Ảnh hợp tác quốc tế

hop tac quoc te 01

hop tac quoc te 02

7.3. Ảnh sản phẩm nano Bạc SL400

bac sl400

7.4. Bản scan văn bằng sở hữu trí tuệ

sang che 17325 sang che 18641

 

sang che 27629 sang che 27630

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Bài viết khác: