Trưởng phòng: PGS.TS. Phạm Hồng Phong
                                                                                Điện thoại: 0912906148
                                                                                Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 AVC.JPG9 Lâm

     1. Danh sách cán bộ  đang làm việc tại phòng

 VO CO HOA LY 2023

    2. Chức năng, nhiệm vụ   

  -  Nghiên cứu tổng hợp các chất, các vật liệu vô cơ tiên tiến có tính năng đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực: môi trường, năng lượng, y sinh học, dược học;

  -  Nghiên cứu các quá trình hóa lý trong điện hóa;

 - Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp điện hóa trong phân tích môi trường, y học và dược phẩm;

 - Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoá vô cơ - hóa lý;

 - Tham gia đào tạo sau đại học trong lĩnh vực hoá vô cơ - hóa lý.

                                                                                                                                                 Xử lý tin: Viện Hóa học 

Bài viết khác: