Trưởng phòng: PGS.TS. Ngô Quốc Anh
                                                                                    Điện thoại : 0936807955
                                                                                    Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 IMG 6737Q.Anh

      1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

DS NCPTDP 2023 

     2. Chức năng, nhiệm vụ

      - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hóa dược, chuyển hóa thuốc và phát triển thuốc

    - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm và những lĩnh vực khác có liên quan

    - Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển thuốc

    - Đào tạo sau đại học trong các ngành hóa hữu cơ, hóa dược, hóa sinh

  

                                                                                                                                                                                                                                                 Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: